Home » Doktorzy Honoris Causa Politechniki Wroc Awskiej: Stanis Aw LEM, Jerzy Buzek, Henryk Gulbinowicz, Angela Merkel, Stanis Aw Kulczy Ski by Source Wikipedia
Doktorzy Honoris Causa Politechniki Wroc Awskiej: Stanis Aw LEM, Jerzy Buzek, Henryk Gulbinowicz, Angela Merkel, Stanis Aw Kulczy Ski Source Wikipedia

Doktorzy Honoris Causa Politechniki Wroc Awskiej: Stanis Aw LEM, Jerzy Buzek, Henryk Gulbinowicz, Angela Merkel, Stanis Aw Kulczy Ski

Source Wikipedia

Published July 31st 2011
ISBN : 9781231822555
Paperback
24 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 23. Rozdzia y: Stanis aw Lem, Jerzy Buzek, Henryk Gulbinowicz, Angela Merkel, Stanis aw Kulczy ski, Ryszard Tadeusiewicz, Ilya Prigogine, Bogus awa Je owska-Trzebiatowska, W odzimierz Trzebiatowski, Andrzej Wiszniewski,Morer d o: Wikipedia. Strony: 23. Rozdzia y: Stanis aw Lem, Jerzy Buzek, Henryk Gulbinowicz, Angela Merkel, Stanis aw Kulczy ski, Ryszard Tadeusiewicz, Ilya Prigogine, Bogus awa Je owska-Trzebiatowska, W odzimierz Trzebiatowski, Andrzej Wiszniewski, Philippe Busquin, Henryk Hawrylak, Eugeniusz Dembicki, Dionizy Smole ski, Daniel Bem, Zygmunt Szparkowski. Fragment: Stanis aw Lem (ur. 12 wrze nia 1921 roku we Lwowie, zm. 27 marca 2006 roku w Krakowie) - polski pisarz, filozof i futurolog, przedstawiciel nurtu fantastyki naukowej. Jego tw rczo porusza tematy takie jak rozw j technologiczny, natura ludzka, mo liwo porozumienia si istot inteligentnych czy miejsce cz owieka we Wszech wiecie. Jego dzie a zawieraj odniesienia do stanu wsp czesnego spo ecze stwa, refleksje naukowo-filozoficzne na jego temat, a tak e krytyk ustroju socjalistycznego. Jest najcz ciej t umaczonym polskim pisarzem, a w pewnym okresie by najbardziej poczytnym nieangloj zycznym pisarzem SF. Jego ksi ki zosta y przet umaczone na 41 j zyk w i osi gn y czny nak ad ponad 30 mln egzemplarzy. Wp yw Lema na wiatow literatur SF krytycy przyr wnuj do wp ywu H. G. Wellsa czy Olafa Stapledona. Kamienica we Lwowie, w kt rej urodzi si i mieszka Stanis aw LemStanis aw Lem urodzi si 12 wrze nia 1921 roku w rodzinnym mieszkaniu przy ulicy Brajerowskiej 4 jako jedyne dziecko Samuela Lema (inna forma - Lehm), lwowskiego lekarza i Sabiny Woller (zm. 1979). Jego rodzice poznali si i zar czyli jeszcze przed I wojn wiatow, jednak lub odby si dopiero po jej zako czeniu, gdy Samuel Lem zosta powo any do s u by w armii austro-w gierskiej. Podczas wojny trafi do niewoli rosyjskiej, by wi ziony w twierdzy Przemy l, a nast pnie w obozie jenieckim w rodkowej Azji. Po powrocie do Lwowa zosta asystentem na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza i w kolejnych latach sta si cenionym laryngologiem. Ojciec Lema w m odo ci publikowa tak e wiersze i proz w lwowskiej prasie. Matka Stani...